Algemene voorwaarden

‘Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de NLdigital Voorwaarden 2020 van toepassing, gedeponeerd bij de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. Deze voorwaarden tref je hierbij aan. Onderstaand vind je onze aanvullende voorwaarden, deze Aanvullende Algemene Voorwaarden zijn bedoeld als afwijking en/of aanvulling op de geldende Algemene Voorwaarden van NLdigital. Op verzoek sturen wij je deze kosteloos toe.’

Artikel 1: Toepasselijkheid en definities

1.1 Deze Aanvullende Algemene Voorwaarden zijn bedoeld als afwijking en/of aanvulling op de geldende Algemene Voorwaarden van NLdigital en zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Suite Seven (hierna: Leverancier) en een Klant.

1.2 Als er een verschil is tussen deze aanvullende Algemene Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden van NLdigital, dan zijn de voorwaarden uit deze Aanvullende Algemene Voorwaarden leidend.

1.3 Als er een verschil is tussen de Algemene Voorwaarden van NLdigital en deze Aanvullende Algemene Voorwaarden ten opzichte van de opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard is, dan zijn de afspraken in de opdrachtbevestiging leidend.

1.4 Leverancier gebruikt in deze voorwaarden steeds zoveel mogelijk dezelfde definities zoals die in de Algemene Voorwaarden van NLdigital worden gebruikt.

Artikel 2: Medewerking Klant

2.1 De Opdrachtgever is verplicht om:
a) tijdig alle benodigde gegevens en informatie te verstrekken;
b) volledige en tijdige medewerking te verlenen;
c) alle uitdrukkelijke aan haar gegeven aanwijzingen op te volgen;
d) overige belangrijke informatie en bescheiden te delen.

Artikel 3: Indexering

3.1 Bij een periodieke betalingsverplichting mag Leverancier eenmaal per kalenderjaar geldende prijzen en tarieven verhogen. Leverancier zal Klant minimaal twee maanden voor de ingangsdatum hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 4: Indexering

4.1 Alle bedragen, zowel op de site, de offerte als anders, zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.

4.2 Tenzij er een andere betalingstermijn is afgesproken hanteert Leverancier een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. Er zal geen opschorting of verrekening plaatsvinden. Als betaling binnen deze termijn uitblijft, dan is Klant in verzuim en is Klant aansprakelijk voor voldoening van de wettelijke rente. Daarnaast is Klant aansprakelijk voor alle door Leverancier in verband met de invordering gemaakte kosten.

4.3 Het honorarium van Leverancier is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

4.4 Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van vorderingen – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag – komen voor rekening van Klant.

4.5 Tenzij anders is overeengekomen is Klant 50% van het overeengekomen honorarium voor aanvang van de opdracht verschuldigd en 50% na oplevering.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

5.1 Iedere aansprakelijkheid van Leverancier is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als er om welke reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar plaatsvindt, dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in de betreffende opdracht in rekening is gebracht.

5.2 Het recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval één jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Leverancier aansprakelijk is.

5.3 Klant vrijwaart Leverancier en haar hulppersonen tegen vordering van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Leverancier ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden evenals tegen de kosten van Leverancier in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.

Artikel 6: Herstellen van fouten

6.1 Leverancier zal zich naar beste vermogen inspannen fouten binnen een redelijke termijn te herstellen.

6.2 Tenzij er sprake is van een bug, wordt herstellen van fouten gezien als meerwerk. Voor meerwerk geldt het normaal gehanteerde tarief.

6.3 Van het vorige lid kan afgeweken worden als het gaat om gebruikersfouten door de Klant.

Artikel 7: Derden

7.1 Leverancier kan bij de uitvoering van werkzaamheden derden inschakelen. Dit zal waar nodig in overleg gaan. Leverancier zal zorgvuldig de derde selecteren. Leverancier is niet aansprakelijk voor het handelen of nalaten van deze derden. Klant machtigt Leverancier eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens hem te aanvaarden.

Artikel 8: Geheimhouding

8.1 Tenzij schriftelijk anders is afgesproken zijn de partijen verplicht om alle vertrouwelijke informatie die de andere partij voor, tijdens of na de uitvoering van de opdracht heeft verstrekt geheim te houden. Informatie is vertrouwelijk wanneer deze informatie is aangeduid als vertrouwelijk of wanneer de ontvanger weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Klant zal in ieder geval de inhoud van de offerte vertrouwelijk behandelen.

8.2 Klant is zelf verantwoordelijke om persoonsgegevens of andere vertrouwelijke gegevens die Leverancier niet nodig zal hebben, zoveel mogelijk weg te laten of onleesbaar te maken in verstrekte documenten. Daarnaast is Klant er voor verantwoordelijk dat de vertrouwelijke gegevens op een veilige manier aan Leverancier worden overgedragen. Leverancier zal aan haar verstrekte vertrouwelijke gegevens vertrouwelijk behandelen en op passende manier beveiligen.

8.3 Bij overtreding van de geheimhoudingsverplichtingen is de partij die de overtreding begaat een direct opeisbare boete van € 500,00 per dag dat de overtreding voortduurt verschuldigd aan de andere partij.

8.4 Alle verplichtingen om informatie vertrouwelijk te behandelen vervalt op het moment dat de informatie beschikbaar is via openbare bronnen. Daarnaast mogen partijen informatie beschikbaar stellen aan overheidsinstanties als wet- en regelgeving dit voorschrijft of als een bevoegd bevel dit verplicht stelt. De betreffende partij zal in dat geval de andere partij daarover zo snel mogelijk informeren.

8.5 De verplichtingen uit dit artikel blijven bestaan zolang de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie, ongeacht of de overeenkomst is beëindigd en wat daar de reden van is.

8.6 Leverancier mag in het kader van reclame en referentiedoeleinden de naam en het logo van Klant gebruiken, aan te geven welke soort werkzaamheden zij voor Klant heeft verricht en al die bijzonderheden te vermelden die al via de media openbaar zijn gemaakt.

Artikel 9: Reclames

9.1 Reclames over een factuur dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 14 dagen na factuurdatum te gebeuren.

9.2 Reclames over de verrichte werkzaamheden met betrekking tot de opdracht dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 30 dagen na ontdekking van het gebrek of uiterlijk 30 dagen na beëindiging van de desbetreffende overeenkomst te gebeuren.

9.3 Een reclame schort de betalingsverplichting van Klant niet op.

9.4 Als het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Leverancier alleen aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 4.

Artikel 10: Wijziging van de algemene voorwaarden

10.1 Leverancier behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

10.2 Wijzigingen gelden ook ten opzichte van eerder gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking aan Klant. Dit geldt alleen voor overeenkomsten die voor een periode van 12 (twaalf) maanden of langer zijn overeengekomen.

10.3 Als een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst en/of algemene voorwaarden aan. In een dergelijke situatie zullen Leverancier en Klant ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als (rechtens) mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en/of algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.